Skip to Content

1.  תקנון זה הינו בגדר הסכם ותנאי שימוש מחייבים בין רוכש כרטיס הגיפט-קארד ומי שעושה בו שימוש (להלן ובהתאמה: “מקבל הכרטיס” או “המחזיק בכרטיס“) ו- “הכרטיס“) ובין לבין חברת לבידו בע”מ מרחוב הנפח 2, מגדל העמק (ח”פ 513724393 ולהלן: “לבידו“).

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה בכרטיס ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות הכרטיס, ויהוו את תנאי ההתקשרות בין המקבל או המחזיק בכרטיס

3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

4. לבידו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת מקבל או המחזיק בכרטיס. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

5.באחריות מקבל או המחזיק בכרטיס לקרוא את התנאים על-גבי הכרטיס, על-גבי המעטפה הנלווית אליו ותנאי תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש“) ולמקבל או מחזיק בכרטיס לא תהיה טענה בעניין.

6.לבידו רשאית בכל עת להפסיק את הפצת הכרטיס או לשנות את התנאים לגבי הכרטיסים באופן שבו שינוי התנאים יחול על כרטיסי מתנה שיירכשו לאחר מועד השינוי.

7. תקנון זה יהיה ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של לבידו, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.

8. תנאי השימוש מצויים על-גבי הכרטיס ו/או על-גבי המעטפה הנלווית אליו ובתקנון המופיע באתר לבידו והינם חובה לעיון והסכמה ע”י מקבל או מחזיק בכרטיס. אם מקבל או המחזיק בכרטיס אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש בכרטיס לכל מטרה שהיא.

9. אספקת המוצרים

9.1.  אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על-ידי בתי העסק מהם נרכשו המוצרים ובאחריותם הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש.

10.שימוש בכרטיס

10.1.  הכרטיס מזכה עד לגובה הסכום שבו הוא נטען.

10.2.  שווי הכרטיס כולל מע”מ כדין.

10.3. לכל כרטיס קבועה תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה ניתן לממשו. לאחר תקופה זו אין לכרטיס כל תוקף ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי תחתיו או תמורה בין כספית ובין אחרת.

10.4.  הכרטיס אינו ניתן להמרה לכסף מזומן. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בכרטיס. אם מחזיק הכרטיס השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בכרטיס במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.

10.5.   לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס על מנת לשלם חוב קודם ללבידו.

10.6. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות הכרטיס עלויות טיפול ומשלוח.

10.7. בהתאם לסעיף 6(ג) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010 לא ניתן לבטל עסקה ששולמה באמצעות הכרטיס.

10.8. לברור יתרה ופירוט עסקאות ניתן להתקשר לטלפון 04-6515131

10.9.  תוקף הכרטיס הינו כמפורט על-גב הכרטיס המונפק.

10.10.  הכרטיס יכובד ברשת/ות המפורטות על הכרטיס, בארץ ישראל בלבד.

10.11.  כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.

10.12.הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986. כל אדם המחזיק בכרטיס מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.מימוש הכרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.

11.הפסקת השימוש בכרטיס, על-ידי לבידו

11.1.  לבידו תהיה רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות בכרטיס ו/או לבטל מכירתו, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.1.1.  אם מקבל או המחזיק בכרטיס הפר תנאי מתנאי השימוש;

11.1.2.אם לדעת לבידו מקבל או מחזיק בכרטיס מסר במתכוון פרטים שגויים;

11.1.3.  בנסיבות בהן מקבל או המחזיק בכרטיס עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או מקבל או מחזיק בכרטיס פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;

11.1.4.  אם לדעת לבידו מקבל או המחזיק בכרטיס ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בלבידו או בצדדים שלישיים כלשהם;

11.1.5. אם לדעת לבידו מקבל או המחזיק בכרטיס עשה שימוש בכרטיס לביצוע מעשה בלתי-חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

11.2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של מקבל או המחזיק בכרטיס לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של מקבל או מחזיק בכרטיס, בניגוד להוראות לבידו ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את לבידו ו/או צדדים שלישיים, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי מקבל או מחזיק בכרטיס וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות לבידו ו/או צדדים שלישים על-פי כל דין.

12. אחריות

12.1.  במקרה של אי-מימוש ו/או אובדן ו/או גניבת הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס, בעל ו/או מחזיק הכרטיס – לא יפוצה ודין גניבת כרטיס ו/או אבדן הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס כדין אבדן מזומנים ולא יינתן פיצוי בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור, לבידו שומרת לעצמה את הזכות, להחליף כרטיס שהושחת בכרטיס חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי

12.2. לבידו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובחנויות שאינן לבידו בעצמה בקשר עם השימוש בכרטיס.

12.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר כרטיס המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

13.שירות לקוחות

13.1.בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בכרטיס תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של לבידו במספר: 04-6515131, בשעות הפעילות: ימים א’-ה’ 08:30-16:00 . כן, ניתן לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  המפורסם באתר החברה.

14.        מדיניות פרטיות

14.1. לבידו פועלת, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים, לשם שמירה על פרטיות ו/או סודיות. עם זאת, לבידו אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה למקבל או המחזיק בכרטיס כל טענה בעניין.

14.2. לבידו, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למקבל או המחזיק בכרטיס ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של לבידו.

14.3. למקבל או מחזיק הכרטיס והמחזיק בכרטיס ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד קבלת הכרטיס ו/או הנובעים מפעילותו עם הכרטיס ובכלל זה מידע שנאסף אודות המחזיק בכרטיס במהלך רכישותיו, ייאגרו במאגרי המידע של לבידו. בקבלתו של הכרטיס ושימוש בו המחזיק בכרטיס מאשר ללבידו לאגור מידע כאמור.

14.4.מעבר לשימוש הנ”ל לבידו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, לבידו שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות מקבל או המחזיק בכרטיס או אודות השימוש של המחזיק בכרטיס, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמה, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: א) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; ב) להגן על זכויותיה של לבידו ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; ג) לאכוף את תנאי שימוש אלו; ד) לספק את השירות; ה) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים; ו) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; ז) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בכרטיס; ח) לאימות פרטים וצרכי אבטחת מידע. במידה ולבידו תחשוף מידע אישי אודות מקבל או המחזיק בכרטיס ו/או מחזיק הכרטיס, תעשה לבידו את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של המחזיק או מקבל הכרטיס ככל שניתן בנסיבות העניין.

14.5. קבלת הכרטיס ומילוי פרטים, ככל ואלה ימולאו, מהווה הסכמה לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת לבידו, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS).

ניתן בכל עת להסיר מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על-ידי פניה ללבידו בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות פניה לשירות הלקוחות טלפון 04-6515131 (בימים א’-ה’ בשעות 08:30-16:00 ).

15.  שונות

15.1. ביטול רכישת הכרטיס המגנטי, יהיה כפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, כמפורט בתקנון המפורסם באתר האינטרנט של לבידו.

15.2. לבתי המשפט המוסמכים בנצרת או בחיפה בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם הכרטיס.

15.3.הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

15.4. כל השתהות של לבידו בקיום זכות המגיעה לה, או הימנעותה של לבידו  מעמידה על זכותה כאמור, בשום מקרה לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה.

15.5. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה ללבידו על-פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

בחזרה למעלה