Skip to Content

1.          תקנון זה הינו בגדר הסכם ותנאי שימוש מחייבים בין חברי מועדון של חברת לבידו בע”מ (להלן: “חבר המועדון”) ובין חברת לבידו בע”מ מרחוב הנפח 2, מגדל העמק (ח”פ 513724393 ולהלן: “לבידו”) וחנות הזכיין של לבידו בכרכור (להלן: “חנות הזכיין”).

2.          הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שיבצע חבר מועדון בחנויות המותג או אתר האינטרנט של לבידו או בחנות הזכיין של לבידו, למעט במקרים או ביחס למוצרים שבהם יפורט אחרת, ויהוו את תנאי ההתקשרות בין לבידו לבין חבר המועדון.

3.          כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

4.          תנאי התקנון ושינויים

4.1.                    נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר לבידו הינו הנוסח הקובע בכל עת.

4.2.                    באחריות חבר המועדון לקרוא את תנאי תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש”) ולחבר המועדון לא תהיה טענה בעניין.

4.3.                    תנאי השימוש הינם חובה לעיון והסכמה ע”י המבקש להיות חבר מועדון. אם המבקש להירשם כחבר מועדון אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אין להירשם כחבר מועדון ולעשות שימוש או רכישה מכוחו.

4.4.                    לבידו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ולשנות את תנאיו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בקבלת הסכמת חבר המועדון. לבידו רשאית בכל עת להפסיק קבלת חברים חדשים למועדון או לשנות את התנאים הקבועים בתקנון לעניין זה, לרבות לצורך קבלה למועדון או הפסקת חברות במועדון. הודעה בדבר שינוי תנאי התקנון לחבר המועדון תשלח, ככל הנדרש בהתאם לדין.

4.5.                    אין במעשה או מחדל של לבידו בניגוד לתקנון זה, המיטיבים עם חבר המועדון או לקוח לבידו, כדי ליצור לה חיוב או כדי להוות וויתור על הקבוע בתקנון זה או זכויותיה על-פי דין.

 

5.          הצטרפות וחברות במועדון

5.1.                    ניתן להצטרף לחברות במועדון הלקוחות – בכל אחת מחנויות המותג של לבידו ובחנות של זכיין לבידו המצויה בכרכור או באמצעות אתר החברה.

5.2.                    תנאי לקבלת חברות במועדון הלקוחות הינו מילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון (המצורף כנספח א’ לתקנון זה) הכולל, בין היתר, את הפרטים, כלהלן: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, חתימה והסכמה לקבלת דיוור פרסומים ומידע שיווקי.

פרטים אלו יישמרו על-פי מדיניות הפרטיות של לבידו, כמפורט בתקנון זה.

5.3.                    כל אדם פרטי מגיל 18, רשאי להירשם כחבר מועדון בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה.

5.4.                    הרוצים להירשם כחבר מועדון, אשר גילו מתחת לגיל 18 – מחויבים בהודעת הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, בדבר תקנון זה והוראותיו, לקבל את אישורם להצטרפותם למועדון הלקוחות ולצרף אישור בכתב מטעמם במועד הרשמתם (בצירוף צילום תעודת זהות ומינויים בדבר אפוטרופוסתם, ככל הנדרש). בקשה להירשם כחבר מועדון או לבצע כל פעולה מכוח חברות זו – מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לקבוע בתקנון זה.

5.5.                    הרשמה וקבלה לחברות במועדון מהווה הסכמה לקבלת דיוור, מידע שיווקי ופרסומים של לבידו בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). ניתן בכל עת להסיר מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על-ידי פניה ללבידו בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות פניה לשירות הלקוחות טלפון 04-6515131 (בימים א’-ה’ בשעות 08:00-16:00). ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע על-ידי לבידו בתוך זמן סביר. יובהר, כי אין בהסכמה כאמור כדי לחייב את לבידו במשלוח הדיוור האמור, בדרכים המפורטות לעיל והיא שומרת על זכותה לשלוח דיוור כאמור בכל אחת מהדרכים הנ”ל, כולן או חלקן, ואף שלא לשלוח דיוור בכלל.

5.6.                    יובהר, כי ההטבות הניתנות לחברי מועדון הלקוחות נעשות ונמסרות לחבר המועדון באמצעות הדיוור הישיר, כך שחבר מועדון אשר ייבחר להסיר עצמו מרשימת הדיוור הישיר יודע ומוותר מראש על קבלת ההטבות הנובעות מחברותו, כולן או חלקן. חבר המועדון מוותר בהצטרפותו למועדון הלקוחות ובקשתו להסירו מהדיוור הישיר על כל טענה בעניין זה.

5.7.                     הרשמה וקבלה לחברות במועדון טעונה תשלום חד פעמי בסכום של 50 ₪ (להלן: “דמי הרישום”).

לבידו שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את סכום תשלום דמי הרישום וכן לגבות דמי חידוש בעבור המשך החברות במועדון (להלן: “דמי חידוש”). יובהר, כי לא ייגבו דמי חידוש, לכל הפחות, במהלך שנת החברות הראשונה במועדון הלקוחות.

לא תינתן הנחה בגין תשלום זה מכוח החברות במועדון או מכוח מבצע או הנחה אחרים. תשלום זה יתבצע במעמד הרישום לחברות, או חידושם (לפי העניין) באמצעות תשלום מזומן או באמצעות כרטיס אשראי ובכל מקרה לא באמצעות כרטיס מתנה או שוברים וכיו”ב.

5.8.                    לא ניתן להירשם יותר מפעם אחת כחבר מועדון או להחזיק במספר חברויות במועדון החברים.

5.9.                    לבידו שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל אדם לחברות במועדון החברים שלה, אף ללא מסירת סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.10.                  תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

6.          השימוש בחברות במועדון הלקוחות ומימוש הזכויות מכוחו

6.1.                    החברות במועדון הלקוחות הינה אישית של לקוחות פרטיים בלבד ולא ניתנת להעברה לאחר. רק חבר מועדון, באופן אישי, יכול לעשות שימוש בהטבות הניתנות לחברי המועדון. חישוב ההטבה יערך בעבור כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות כפי שמוגדרות להלן, שבוצעו או נצברו על ידי חברי המועדון השונים.

6.2.                    הטבות הנובעות מחברות במועדון הלקוחות יינתנו ברכישות אשר יתבצעו בחנויות המותג או אתר האינטרנט של לבידו – בלבד – וייכנסו לתוקף רק לאחר 24 שעות ממועד הרישום לחברות, אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש בתקנון זה.

6.3.                    השימוש בחברות במועדון וקבלת ההטבות בהתאם אליו יתבצע בכפוף להזדהות כחבר מועדון באמצעות הצגת כרטיס חבר המועדון, או הצגת תעודת זהות (או רישיון נהיגה) של חבר המועדון בלבד. אי-הצגת כרטיס מועדון הלקוחות או יידוע והוכחת חברות במועדון הלקוחות, במעמד הרכישה (באמצעות מסירת פרטי זיהוי נדרשים כאמור), לא תזכה את חבר המועדון בהטבות מכוח חברותו במועדון הלקוחות.

6.4.                    לא ניתן לעשות שימוש רטרואקטיבי (בגין עסקאות או רכישות קודמות) בהטבות מועדון הלקוחות.

6.5.                    ההטבות הניתנות מכוח החברות במועדון הלקוחות לא מזכות בהחזרים או הטבות ולא ניתנות להמרה לכסף מזומן.

6.6.                    לא ניתן לעשות שימוש בחברות המועדון על מנת לשלם חוב קודם ללבידו ולא יינתנו הטבות מכוח החברות במועדון הלקוחות בתשלום  עלויות טיפול ומשלוח.

6.7.                    כרטיס החברות במועדון אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986. כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.

7.          ההטבות לחברי המועדון

7.1.                    לבידו רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות על אלו המפורטות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברי מועדון (כולם או חלקם) מאושרי דיוור במועדון וכן לכאלה שאינם חברי מועדון.

7.2.                    לבידו שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות, להוסיף/להסיר מוצרים מהמועדון, והכל על פי שיקול דעתה, ותוך מתן הודעה מראש בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

7.3.                    החברות במועדון הלקוחות מזכה בהנחות או מבצעים או בקופונים, כפי שיפורסמו על-ידי לבידו, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנאה ומימוש הטבות אלו ייעשו בהתאם לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה. לבידו רשאית להוסיף ולקבוע תנאים נוספים לצורך מימוש הטבות הנ”ל.

7.4.                    בכל מקרה ההטבות שינתנו על-ידי לבידו ופרסומם הינם אישיים ולא ניתנים להעברה; המימוש הינו חד פעמי וינוצל רק במקרה של רכישה מזכה בנקודות, כהגדרתה בהמשך, והתמונות והפרסומים של ההטבה, לא מחייבים ולצורכי להמחשה בלבד.

7.5.                    לא ניתן לעשות שימוש בשתי הטבות במסגרת של אותה העסקה או רכישה.

7.6.                    הטבת הצטרפות:

7.6.1.                במועד חתימה על טופס בקשת ההצטרפות למועדון החברים יקבל חבר המועדון שובר מתנה בסכום של 30 ₪ לרכישה של מוצרי לבידו באתר או בחנויות המותג. יובהר, כי לא ניתן לבטל עסקה ששולמה באמצעות הטבה זו.

7.6.2.                תוקפו ומימושו של השובר יהיה עד ל-3 חודשים ממועד קבלתו. לא ניתן להאריך את תוקף מימוש השובר/ההטבה. לא ניתן לבצע ניצול חלקי של השובר, כך שאם במועד המימוש סכום העסקה יהיה בסכום נמוך יותר מהטבת ההצטרפות לא יקבל חבר המועדון זיכוי על ההפרש.

7.6.3.                מימושו של השובר יהיה רק על-ידי חבר המועדון בעת ביצוע רכישה של מוצרי החברה באתר או בחנויות המותג, בהצגתו ביחד עם תעודה מזהה (או רישיון נהיגה) או כרטיס חבר מועדון.

7.6.4.                ככל שחבר המועדון יהיה זכאי על-פי דין להשבת תמורה בגין ביטול עסקה, בגינה ניתנה הטבת ההצטרפות, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר מכל סוג שהוא בגין ההטבה ואף לא למימוש ההטבה ברכישה נוספת או אחרת.

7.6.5.                הודעה בדבר שינוי התנאים בהטבה זו או ביטולה תימסר בהתאם לדין.

7.7.                    Cash-back (צבירת נקודות):

7.7.1.                לעניין תקנון זה “רכישה המזכה בצבירת נקודות” הינה כלהלן: רכישה של מוצרי לבידו על-ידי חבר מועדון (בעצמו) ותוך שימוש והזדהות בחברותו במעמד ביצוע הרכישה, המתבצעת באתר לבידו או בחנויות המותג, במזומן או בכרטיס אשראי בלבד ושהתמורה שולמה באמצעים אלו והתקבלה אצל לבידו בפועל. תשלומים אשר טרם שולמו ללבידו בפועל, לרבות תשלומים בקרדיט, יזכו בצבירת נקודות רק לאחר שילומם וקבלתם אצל לבידו בפועל. כמו כן לא ייצברו נקודות בגין שיעור הנחה (מכל סוג או סיבה, לרבות בגין הטבת יום הולדת) שניתנו ברכישה.

יובהר, כי רכישות באמצעות כרטיס או שובר מתנה (או טעינתם של אלה) או באמצעות זיכוי, או באמצעות נקודות, או באמצעות מימושה של הטבת ההצטרפות או באמצעות אמצעי תשלום אחרים – וכן תשלום בעבור דמי משלוח או דמי רישום או דמי חידוש (הגם ששולמו במזומן או באשראי) – לא מהווים רכישה המזכה בצבירת נקודות.

7.7.2.                כל נקודה שנצברה כתוצאה מרכישה המזכה בצבירת נקודות שווה לשקל חדש אחד (1 נקודות = 1 ₪) וניתנת לצבירה אצל חבר מועדון אחד בלבד. לבידו רשאית לשנות את ערך הנקודות הנצברות, בכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי – וכן לעשות כן רק ביחס לסוג מסוים של מבצעים או הטבות.

7.7.3.                יובהר, כי לא ניתן לעשות שימוש בנקודות שנצברו לצורך רכישת כל מוצרי לבידו – באופן מלא או חלקי. לבידו רשאית לקבוע מעת לעת אילו מוצרים ניתן לרכוש על-ידי מימוש הנקודות ואילו לא ניתן.

7.7.4.                בכל רכישה המזכה בצבירת נקודות, תתאפשר לחברי מועדון החברים צבירת נקודות זכות וזאת לצורך ביצוע רכישות עתידיות באתר לבידו או בחנויות המותג שלה. יובהר, כי רק לאחר 24 שעות ממועד ביצוע רכישה המזכה בצבירת נקודות – ייצברו הנקודות לחבר המועדון לצורך שימושו.

7.7.5.                בגין כל רכישה המזכה בצבירת נקודות שנעשתה על-ידי חבר המועדון, יצברו לחבר המועדון נקודות בשיעור 5% משווי הרכישה המזכה.

7.7.6.                הנקודות הנצברות, אינן ניתנות להעברה או לאיחוד או לשיתוף או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר או לשוברי זיכוי או מתנה.

7.7.7.                במקרה של ביטול רכישה המזכה בצבירת נקודות – יקוזזו ויופחתו הנקודות שנצברו לחבר המועדון בגין הפריטים שהוחזרו.

7.7.8.                מימוש הנקודות יתאפשר במשך של 3 שנים ממועד ביצוע הרכישה המזכה בנקודות האחרונה שבוצעה על-ידי חבר המועדון. כלומר, כל רכישה מזכה בנקודות תאריך את האפשרות ותוקף מימוש כל הנקודות הצבורות לחבר המועדון ב-3 שנים. לחבר מועדון שלא יבצע רכישה מזכה בנקודות משך של 3 שנים, תימחק ייתרת הנקודות המזכות שנצברו לו אצל לבידו. לבידו לא מחויבת להודיע לו מראש על המחיקה כאמור ולחבר לא תהיינה כל טענות בעניין.

7.7.9.                הודעה בדבר שינוי התנאים בהטבה זו או ביטולה תימסר בהתאם לדין.

7.8.                    הטבות ימי הולדת:

7.8.1.                בחודש יום ההולדת (הלועזי) של חבר המועדון, כמפורט בטופס בקשת ההצטרפות למועדון חברי המועדון יהיה זכאי חבר המועדון להנחה, חד פעמית בגין רכישה אחת, של 15% על מוצרי לבידו (לא כולל מארזים, נלווים, מבערים וטיפולים וגיפטקארד) על כל רכישה המזכה בנקודות. הנחה זו מוגבלת לסכום של עד 1,000 ₪. כלומר, הטבת יום ההולדת תינתן על רכישה בסכום של עד 1,000 ₪ בלבד.

7.8.2.                יובהר, כי לא ניתן לעשות שימוש בהטבת יום ההולדת על-כל מוצרי לבידו – באופן מלא או חלקי. לבידו רשאית לקבוע מעת לעת כי ביחס לחלקם של מוצריה לא תינתן הטבה זו.

7.8.3.                הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש שלאחר חודש ההצטרפות למועדון חברי המועדון וזאת למרות האמור לעיל.

7.8.4.                טעות או אי-התאמה ברישום חודש יום ההולדת בטופס בקשת ההצטרפות – לעומת תעודת הזהות של חבר המועדון הינה באחריות חבר המועדון.

7.8.5.                לבידו שומרת לעצמה את הרשות להוסיף מתנה או מתנות נוספות לחבר מועדון בעת ביצוע רכישה מזכה בנקודות בחודש יום ההולדת של חבר המועדון – וזאת בנוסף להטבת יום ההולדת המפורטת לעיל- והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.8.6.                ככל שחבר המועדון יהיה זכאי על-פי דין להשבת תמורה בגין ביטול עסקה, בגינה ניתנה הטבת יום ההולדת, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר מכל סוג שהוא בגין ההטבה ואף לא למימוש ההטבה ברכישה נוספת או אחרת.

7.8.7.                הודעה בדבר שינוי התנאים בהטבה זו או ביטולה תימסר בהתאם לדין.

8.          ביטול חברות במועדון הלקוחות

8.1.                    ביטול החברות במועדון הלקוחות של לבידו, על-ידי חבר המועדון, ייעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של לבידו ויהיה כפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, כמפורט בתקנון המפורסם באתר האינטרנט של לבידו ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש בהטבות מכוח חברותו במועדון הלקוחות, לרבות הטבת ההצטרפות.

אם לא עשה שימוש בהטבות המועדון

8.2.                    לבידו תהיה רשאית להפסיק או לבטל, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא צורך בפירוטה או הנמקתה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את החברות במועדון הלקוחות וזאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת, בין היתר ולרבות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

8.2.1.                אם חבר המועדון הפר תנאי מתנאי השימוש;

8.2.2.                אם לדעת לבידו חבר המועדון מסר במתכוון מידע או פרטים שגויים;

8.2.3.                בנסיבות בהן חבר המועדון עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או לחברי מועדון אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או מקבל או חבר המועדון פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון זה או בתקנון אתר החברה;

8.2.4.                אם לדעת לבידו חבר המועדון ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בלבידו או בצדדים שלישיים כלשהם;

8.2.5.                אם לדעת לבידו חבר המועדון עשה שימוש בחברותו לביצוע מעשה בלתי-חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8.3.                    אין בהפסקה או ביטול חברות במועדון הלקוחות, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של חבר המועדון לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של חבר המועדון, בניגוד להוראות לבידו ו/או בניגוד לתקנון זה או תקנון אתר לבידו ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את לבידו ו/או צדדים שלישיים, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון ובדין כלפי חבר המועדון או המבקש להירשם ככזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות לבידו ו/או צדדים שלישים על-פי כל דין.

8.4.                    מבלי לגרוע מהאמור עד כאן, לבידו שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את כלל פעילות מועדון החברים או את חלקה, בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת לבידו תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין.

9.          שירות לקוחות

9.1.                    בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בחברות במועדון הלקוחות, לרבות בקשר לברור יתרה ופירוט עסקאות, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של לבידו במספר: 04-6515131, בשעות הפעילות: ימים א’-ה’ 08:00-16:00 כן, ניתן לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  המפורסם באתר החברה.

10.        מדיניות פרטיות

10.1.                בכפוף לאמור בתקנון זה, חבר המועדון יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישותיו ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ”ל, יישארו בידיה של לבידו ו/או מי מטעמה (לרבות חברות וגופים חיצוניים המעניקים ללבידו שירותים בקשר עם השימוש במידע והנתונים) אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי לבידו ו/או מי מטעמה וכן ישמש את לבידו ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.

10.2.                  לבידו פועלת, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים, לשם שמירה על פרטיות ו/או סודיות. עם זאת, לבידו אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה לחבר המועדון כל טענה בעניין.

10.3.                  יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר וישמר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של לבידו, וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981- והתקנות שהותקנו מכוחם.

10.4.                  לבידו, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לחבר המועדון ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של לבידו.

10.5.                  לחבר המועדון ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד רישומו כחבר מועדון הלקוחות ו/או הנובעים מפעילותו מכוח חברותו במועדון הלקוחות ובכלל זה מידע שנאסף במהלך רכישותיו, ייאגרו במאגרי המידע של לבידו. בבקשתו להירשם ובמועד רישומו כחבר מועדון ושימוש בחברות זו, מאשר ללבידו לאגור מידע כאמור.

10.6.                  מעבר לשימוש הנ”ל לבידו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, לבידו שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות חבר המועדון או אודות השימוש מכוחו, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמה, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: א) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; ב) להגן על זכויותיה של לבידו ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; ג) לאכוף את תנאי שימוש אלו; ד) לספק את השירות; ה) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים; ו) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; ז) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בחברות במועדון הלקוחות; ח) לאימות פרטים וצרכי אבטחת מידע. במידה ולבידו תחשוף מידע אישי אודות חבר המועדון, תעשה לבידו את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של חבר המועדון ככל שניתן בנסיבות העניין.

11.        שונות

11.1.                  במקרה של אובדן כרטיס חברות במועדון הלקוחות של לבידו אובדן ו/או גניבת הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס, בעל ו/או מחזיק הכרטיס – לא יפוצה בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור, לבידו שומרת לעצמה את הזכות, להחליף כרטיס שהושחת בכרטיס חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אובדן הכרטיס לא יפגע בזכותו של חבר המועדון להנות מההטבות הניתנות מכוח חברותו – וזאת בכפוף להצגת פרטי זיהוי נדרשים, כמפורט בתקנון זה.

11.2.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בעניין ההטבות לחברי המועדון או התנאים בקשר לחברות במועדון הלקוחות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

11.3.                  לבתי המשפט המוסמכים בנצרת או בחיפה בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או בקשר עם החברות במועדון.

11.4.                  הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

11.5.                  כל השתהות של לבידו בקיום זכות המגיעה לה, או הימנעותה של לבידו  מעמידה על זכותה כאמור, בשום מקרה לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה.

11.6.                  כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה ללבידו על-פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

 

בחזרה למעלה