Skip to Content

תקנון SALE עצמאות

לבידו בע”מ (להלן: “לבידו” ו/או “החברה”) מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות החבר, בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

מבוא

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.

*לא כולל מוצרים מוקטנים, תיקים, מבערים, מארזים, ערכות, גיפטקארד, טיפולי פנים והצטרפות למועדון.

*תקף באתר Lavido.co.il ובחנויות המותג בלבד.

*באתר המבצע בתוקף מ08.05.24 בשעה 09:00 עד 14.05.24 בחצות (כולל), בחנויות המבצע בתוקף בהתאם לשעות הפעילות של כל חנות, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד LAVIDO ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

*מינ’ 10000 יח’.

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו\או לשנות את המבצע בכל שלב.

*המבצע הוא ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/ הנחות נוספות.

*אין כפל מבצעים והטבות.

*ט.ל.ח

תקנון תרומות

1. תקנון זה כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
2. כל פעולה או רכישה המבוצעת דרך אתר חברת לבידו בע”מ (להלן ובהתאמה: “האתר” ו- “החברה”) או באמצעותו כפופה לכלליים, המדיניות והתנאים הקבועים בתקנון האתר של החברה ו/או תקנון חברי המועדון ו/או תקנון הגיפטקארד (להלן: “תקנוני החברה”), לפי העניין.
3. הוראות תקנון זה באות להוסיף על הקבוע בתקנוני החברה ובכל מקרה לא יקנו ללקוח או לעמותה (כהגדרתה להלן) זכויות עודפות על הקבוע בהם.
4. תקנון זה חל על כל העסקאות המבוצעות באתר או באחת מחנויות המותג של החברה בתקופה שמיום 08.05.2024 ועד 15.05.2024 – אלא אם נקבע אחרת במסגרת תקנוני החברה או בתקנון זה.
5. החברה תעביר ותתרום 10% מהתמורה המתקבלת בפועל בעבור רכישת מוצרי החברה באמצעות האתר או באחת מחנויות המותג שלה – בתקופה החלה מיום 08.05.2024 ועד 15.05.2024 – לעמותת “לא מפקירים פצועים בשטח” (להלן ובהתאמה: “התרומה” ו- “העמותה”). מובהר, כי שיעור התרומה כמפורט לעיל, הינו מתוך התשלום בעבור המוצר עצמו בלבד ולא תועבר לעמותה תרומה מתוך עלויות נוספות בהן נושא הלקוח או החברה ובכלל זאת עלויות משלוח, עלויות טיפול, עמלות, מיסים וכיו”ב. כן יובהר, כי שיעור התרומה בגין רכישה בחנות המותג של החברה המצויה בכרכור (שהינה זכיין החברה) הינו מתוך התמורה המשולמת לחברה על-ידי חנות זו – בגין המוצרים הנמכרים על-ידה בהתאם לתקנון זה.
6. התרומה תועבר לעמותה רק לאחר חלוף המועד לביטול העסקה בהתאם לקבוע בתקנון האתר או הדין (לפי העניין) ובכפוף לקבלת התמורה בפועל. במקרה של ביטול העסקה לפנים משורת הדין, על-ידי החברה ולבקשת הלקוח, בכל מקרה לא תושב התרומה או שווי התרומה ללקוח.
7. במקרה שבו הלקוח יהיה מעוניין שלא תועבר לעמותה תרומה בהתאם לקבוע בתקנון זה – בכל מקרה לא יושב לו סכום התרומה או שווי התרומה – המהווה חלק מהתמורה בעבור רכישת המוצר המשתלמת לחברה. ביטול העסקה נשוא התרומה הינה בהתאם לקבוע בתקנוני החברה והדין.
8. החברה תהיה רשאית לקבוע, כי בביצוע עסקה מסוימת ו/או מסווג מסוים או רכישה מסוימת ו/או מסוג מסוים או ברכישת מוצרים מסוימים ו/או מסוג מסוים – לא תועבר תרומה לעמותה בהתאם לתקנון זה וכן לשנות את שיעור התרומה לעמותה – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
10. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על-ידי לקוחות או רוכשי מוצרי החברה או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
12. החברה תעשה שימוש ותשמור על המידע והפרטיות של הלקוח בהתאם לקבוע בתקנוני החברה. יחד עם זאת שיקול הדעת האם למסור את פרטי הלקוח לעמותה הינה לשיקול דעתה הבלעדי. פרטי הלקוח לעניין סעיף זה הינם: שמו של הלקוח בלבד. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים ויודע שהחברה לא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא (עקיף או ישיר) שייגרם, אם ייגרם, ללקוח כתוצאה ממסירת פרטיו לעמותה או כתוצאה מהעברת התרומה.
13. מובהר, כי במקרה שבו החברה תמסור, מידע או פרטים מזהים כלשהם של הלקוח או פרטים בקשר לעסקה שנעשתה או לתרומה שנעשתה כתוצאה ממנה, על-ידי מוסד או גוף רשמי של מדינה ישראל או מכוחו של צו שינתן על-ידי ערכאה או טריבונל מסומכים, לא יהיה ללקוח כל טענה או עילה כנגד החברה בשל כך והלקוח מצהיר כי הוא נותן לחברה למסור פרטים אלו – וזאת ללא מסירת דרישה או הודעה מוקדמת בקשר לכך ללקוח.
14. החברה אינה אחראית לשימוש או אופן השימוש בתמורה על-ידי העמותה וזאת בין אם שימוש זה נעשה על-ידי העמותה כדין ובין אם לא והלקוח מוותר על כל טענה בקשר לכך. יובהר לעניין זה, כי החברה אינה מבקרת של העמותה ואין ברשותה כל מידע על השימושים הנעשים על-ידה בתרומות המתקבלות אצלה, למעט המפורסם באתר העמותה.
15. אם הלקוח אינו מסכים לתנאים הקבועים בתקנון זה או בתקנוני החברה – הוא מתבקש שלא לעשות שימוש או לרכוש את מוצרי החברה החלים עליהם הוראות אלו.
16. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בתרומה לעמותה בהתאם לתקנון זה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של לבידו במספר: 04-6515131, בשעות הפעילות: 08:00 – 16:00. כן, ניתן לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני המפורסם באתר החברה.

בחזרה למעלה